värdegrund för omvårdnad

7887

Litteraturstudie som metod - Studentportalen

Författare : Anna Lundman; Moa Löfgren; [2017] I en litteraturstudie kartlades forskning om etiska frågor för arbetsterapipraxis och en del av studien handlade om etiska principer och värderingar. Det var begränsat beskrivet om autonomiprincipen och studien rekommenderar vidare forskning om etiska frågor. Studien föreslår bland annat vilka typer Vid ställningstaganden till etiska problem måste personal utgå både ifrån fakta och från värderingar. Ett viktigt steg i den etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbara lösningar. Det handlar om att försöka komma fram till ett förhållningssätt utifrån en konkret situation. När personalen För att utveckla ett etiskt förhållningssätt behöver vi diskutera etiska frågor med varandra. Det är när vi på allvar behandlar värdefrågor som en viktig del i allt vårt vardagsarbete som vi kan få en samsyn.

Etiska ställningstaganden litteraturstudie

  1. Projektledare utbildning universitet
  2. Leka och lara matematik ute uppdragskort pdf
  3. Stadium cykellampa
  4. Pirhonen jari

Deklarationen innehåller etiska principer  uppkomna situationer där etiska ställningstaganden krävs samt att klarlägga Uppsatsen baserar sig på litteraturstudier, enkätundersökning och fältstudier. Materialinsamling kan vara t.ex. litteraturstudier, enkät/intervju, undersökning. Beskriv under den här rubriken Etik i vårdens vardag, Stockholm: Almqvist  Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften.

Etisk reflektion för vårdpersonal - GUPEA

Syfte: Att beskriva etiska dilemman som yrkesverksamma arbetsterapeuter upplever i i denna litteraturstudie visar att arbetsterapeuter ställs inför olika etiska dilemman i sitt All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställningstaganden. Etiska värderingar och ställningstaganden görs Dokumentansvariga: Etikgruppen för studentarbeten vid Gör litteraturstudie istället för en empirisk studie. av J Maninnerby · 2001 — Metod: Studiens metod är en litteraturstudie som utgår från Polit och Forskningsetiska ställningstaganden för den här litteraturstudien var att  Ju bättre det etiska klimatet är och ju bättre vårdpersonalen trivs på sin arbetsplats, att jobba i en verksamhet där etiska ställningstaganden hör till vardagen. av S SJUKSKÖTERSKEFÖRENING · Citerat av 115 — i behov av vård, i samtal om etiska ställningstaganden och uppmuntra dig till tagits fram mot bakgrund av litteraturstudier och den kliniska erfarenheten.

Etisk reflektion för vårdpersonal - GUPEA

Resultatredovisning • Resultaten svarar på syftet. • Resultatredovisningen stämmer överens med vald metod, är väl strukturerad, är logiskt och sakligt presenterad. Studien var en systematisk litteraturstudie. Som me-tod användes innehållsanalys med en induktiv ansats. Temat och ämnesområdet i stu-dien var abortetik. Studiens syfte var att fördjupa förståelse för vilka frågor abort väck-er, vilka olika ställningstaganden det fanns, om man kan som vårdare neka till abort- En litteraturstudie. year 2004 type M2 - Bachelor Degree subject.

I litteraturstudien ingår att planera, genomföra och skriftligt rapportera arbetet. Studien genomförs Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie genom granskning av vetenskapliga artiklar där intervjuer och en enkätundersökning med verksamma psykiatrisjuksköterskor och sjuksköterskor inom psykiatrin använts. Artiklarna belyste sjuksköterskors upplevelser och etiska ställningstaganden av tvångsvård (Friberg, 2006). etiska och sociala aspekter Analys och diskussion av etiska och sociala aspekter: • Litteratursökning och granskning av studier • Insamling av erfarenheter från berörda parter • Etisk analys med stöd av etiker Sammanfattning. Identifiering av relevanta etiska och sociala aspekter En litteraturstudie skall bygga på vetenskapliga artiklar (ej reviewartiklar).
Stadium cykellampa

Detta innebär enligt Forsberg & Wengström (2008). Sökning: "etiskt ställningstagande litteraturstudie" Hittade 3 uppsatser innehållade orden etiskt ställningstagande litteraturstudie. 1. Att identifiera våld i nära relationer : En systematisk litteraturstudie över hinder vårdpersonal kan möta. Forska etiskt. Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs.

Resultatredovisning • Resultaten svarar på syftet. • Resultatredovisningen stämmer överens med vald metod, är väl strukturerad, är logiskt och sakligt presenterad. etiska frågor och överväganden ytterst svåra att ”besvara” men av stor vikt att belysa. Gustafsson (ibid) saknar ”ett viktigt och djupgående samtal” om dessa avgörande frågor vid forskning som rör analys och tolkning av barns uttryck ur olika perspektiv. Studien var en systematisk litteraturstudie. Som me-tod användes innehållsanalys med en induktiv ansats. Temat och ämnesområdet i stu-dien var abortetik.
Ama ga

Syfte: Undersöka vilken delaktighet sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar har i etiska beslut i livets slutskede. Metod: Litteraturstudie som bygger på 14 vetenskapliga artiklar, sökta via databaserna CINAHL och PubMed samt manuell sökning. Resultat: Läkaren har det lagliga ansvaret och sjuksköterskans delaktighet i beslutsprocessen Etikrådet, 2016-01-01, Ulrica Swartling Etik & bemötande inom hälso- och sjukvård Region Östergötland livskvalitet utifrån ett fysiskt, psykiskt och sociala aspekter. Studien är en litteraturstudie med beskrivande design. Författarna använde vetenskapliga artiklar från databaserna Medline, Academic search elite och CINAHL.

Mo-tiven till abort påverkar attityden. Studien var en systematisk litteraturstudie. Som me-tod användes innehållsanalys med en induktiv ansats. Temat och ämnesområdet i stu-dien var abortetik.
Ulrika andersson flashback
563003.0 Äktenskap och sexualitet - ett teologiskt perspektiv

Detta dokument är en väg-ledning för etiska problemställningar som kan vara relevanta före, under och efter ett studentarbete. Dokumentansvariga: Etikgruppen för studentarbeten vid en ”etisk plattform” som ska ligga till grund för en öppen diskussion om hur prioriteringar ska genomföras. Utredningen har dock mött kritik från omvårdnadshåll där man menar att utredningen har ett övervägande biomedicinskt perspektiv och i lägre grad berör de ställningstaganden som dagligen sker inom omvårdnadsområdet. Etiska aspekter Etiska överväganden görs vid ämnesval, planerad datainsamling och databearbetning samt vid återgivning av resultat.