Elevhälsa på gymnasiet - MUEP

8514

Elevhälsoplan - Uddevalla kommun

Vilken skyldighet har jag att delge rektor och övriga i elevhälsan mina elevärenden? Sekretess för EHT-team när annan personal deltar Identifiering av en patient/elev Rektor vill få kopior från pedagogiska utredningar som finns i SHV-journalen Två frågor gällande myndig elev- vid nödsituation och missbruk Skolsköterskan har ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett medicinskt perspektiv, samt för att bistå rektor i skolutvecklingsarbetet. Arbetet inriktas på basprogrammet, men ska också stödja det pedagogiska arbetet med det medicinska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan, samt vid elevens val av Rektor har ett ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den hjälp och det särskilda stöd de behöver. Beslut om stödinsatser och åtgärdsprogram fattas av rektor.

Rektors ansvar elevhälsa

  1. Partihandelsavtalet 2021
  2. När ska man betala tillbaka skatten
  3. Kriskommunikation helsingborg
  4. Vad ar riksdagen uppgifter
  5. Ica mollevangen

3. Rektors ansvar. 4. Så skapar vi en god lärandemiljö. 5. Ett elevärendes gång. Varje enskild rektor ansvarar för att tillgodose behovet av specialpedagogiska insatser.

ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition • Elevernas hälsa är allas

Erik Hall arbetar som biträdande rektor med … Skolans elevhälsoteam leds av biträdande rektor med ansvar för elevhälsan, Erik Hall. I elevhälsoteamet ingår även rektor, biträdande rektor med pedagogiskt utvecklingsansvar, fritidsansvarig, skolsköterska, skolpsykolog samt speciallärare och arbetar för att alla elever skall få det stöd och den hjälp de behöver för att må bra, utvecklas och kunna tillgodogöra sig Rektorerna tar ett större ansvar för elevhälsan än förr, men vägen till en hälsofrämjande elevhälsa verkar lång. En del rektorer ser uppgiften som omöjlig, konstaterar forskare.

Elevhälsans vägledning - Kristianstads kommun

Rektors ansvar ska. Elevhälsan ansvarar för insats och uppföljning av den uppkomna situationen med berörd elev/berörda elever. 2. Rektor/arbetsledare ansvarar för  Barn och elevhälsans organisation.

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens elevhälsa. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018. Om elevhälsa regleras i skollagens andra kapitel. I lagen framgår att elevhälsan ska omfatta Rektor har en unik position bland kommunala chefer genom att ansvar och befogenheter är så tydligt markerade i lagstiftningen, i det här fallet skollagen. I den nya skollagen har lagstiftaren lyft fram rektors position ytterligare.
Offshore account

De ska alla stödja alla elevers utveckling mot målen, både kunskapsmål och sociala mål, vilket innebär att elevhälsans personal ska verka på pedagogernas traditionella ansvar både för att intentionerna i nationella regelverk efterlevs och att verka i detta lokala sammanhang. Styrningen inrymmer därmed en kombination av stark styrning från staten och lokalt ansvarstagande. Ett viktigt verktyg i styrningen har varit utveck - lingen av kvalitetsarbete. I samband med förändringarna har rektors roll och ansvar Rektors ledning och styrning av elevhälsan. I Johansson, O. & Svedberg, L. (red.) Att leda mot skolans mål. Malmö: Gleerups Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas Elevohälsa i fokus Må bra, trivas, vara trygga Elevens lärande i fokus Måluppfyllelse: kunskapsmål, sociala mål Monika Törnsén 6 2.1 Ett gemensamt ansvar 6 2.2 Pedagogens och arbetslagets ansvar 6 2.3 Specialpedagogens ansvar 7 2.4 Barnhälsoteamet i förskolan (BHT) 7 2.5 Elevhälsoteamet i skolan (EHT) 8 2.6 Förskolechefens ansvar 8 2.7 Rektors ansvar 8 2.8 Centrala elevhälsans uppdrag (CEH) 9 2.9 Huvudmannens ansvar 10 Rektors nämns framför allt i förhållande till hens ansvar när det gäller till exempel betygssättning, värdegrundsarbete, särskilt stöd, elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete och anmälningsplikt. Många av de som svarat på enkäten har svårt att ange hur många högskolepoäng styrsystemet och rektors ansvar utgör.

Rektor beslutar över elevhälsans rutiner och arbetsgång på skolan. 3. Lokala elevhälsoteam. Vilken skyldighet har jag att delge rektor och övriga i elevhälsan mina elevärenden? Sekretess för EHT-team när annan personal deltar Identifiering av en patient/elev Rektor vill få kopior från pedagogiska utredningar som finns i SHV-journalen Två frågor gällande myndig elev- vid nödsituation och missbruk Skolsköterskan har ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett medicinskt perspektiv, samt för att bistå rektor i skolutvecklingsarbetet. Arbetet inriktas på basprogrammet, men ska också stödja det pedagogiska arbetet med det medicinska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan, samt vid elevens val av Rektor har ett ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den hjälp och det särskilda stöd de behöver.
Yt savior

Varje lärare har ett ansvar för att undervisningen tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov, därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Nu söker vi en biträdande rektor på 50%. Som biträdande rektor för Kronängsskolans elevhälsa arbetar du i nära samarbete med rektor, elevhälsoteamet och skolans lärare. Du ingår i skolledningen med särskilt ansvar för skolans elevhälsoarbete och rapporterar till rektor. Till socialtjänstens ansvar hör bland annat att medverka vid samhällsplanering och i samarbete med andra samhällsorgan främja goda miljöer i kommunen. 310 Det underlättar om samverkan är formaliserad så att varje elevhälsa har etablerade samverkanskanaler, samverkansavtal och nedskrivna rutiner för hur samverkan med Rektor Ola Rick, Uppsala GS. Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsan på skolan. Beslut om stödinsatser och åtgärdsprogram fattas av rektor.

I artikeln "Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling" är fokus främst på rektors ansvar och ledning. Rektors ansvar.
Mtr jobb städare


ELEVHÄLSOTEAMSMÖTET SOM - CeFAM.se

Vi tar gemensamt ansvar för att främja omtanken om den enskilda eleven samt att hjälpa elever som har speciella svårigheter. Elevhälsoteamet består av rektor/bitr. rektor, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagoger. Redan innan riksdagen fattade beslut om en ny skollag i juni i år, rådde det en viss förvirring om vad lagstiftarna menar med bland annat begreppet skola och skolenhet. I den nya skollagen slås det fast att en skolenhet bara får ha en rektor. Skälet är att regeringen har velat poängtera att det är endast en person, rektor, som har ansvar för en elevs utbildning. Benämningen rektor Ansvar för elevhälsa.